Στρατεύσιμοι κλάσης 2026 (γεννηθέντες το 2005)

 1. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι
  στρατεύσιμοι της κλάσης 2026 (γεννημένοι το έτος 2005) είναι υποχρεωμένοι να
  καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023, ήτοι από
  2 Ιαν έως και 31 Μαρ 2023.
 2. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει:
  α. Ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
  (www.gov.gr) με τη χρήση κωδικών taxisnet, επιλέγοντας από την κατηγορία
  “Στράτευση” τη διαδρομή “Απογραφή”—> “Κατάθεση Δελτίου Απογραφής
  Στρατευσίμων” ή μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος “www.stratologia.gr”.
  β. Σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης
  Πολιτών.
 3. Για την κατάθεση ΔΑ οι στρατεύσιμοι – απογραφόμενοι οφείλουν να
  διαθέτουν/προσκομίζουν δελτίο ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο, Αριθμό
  Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
  καθώς και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 4. Παρακαλούμε για τη συμβολή σας στη δημοσιοποίηση – γνωστοποίηση της
  υποχρέωσης για στρατολογική απογραφή των γεννηθέντων το έτος 2005, αλλά και
  για την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής ενημέρωσης των υποχρεούντων σε
  απογραφή, αλλά και των γονέων τους και την κοινοποίηση του παρόντος στους
  φορείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εμπίπτουν στην εδαφική σας αρμοδιότητα
  (λύκεια, σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κτλ.).
  ΠΡΟΣ : Περιφερειακή Δνση Εκπαίδευσης
  Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης
  ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
  ΘΡΑΚΗΣ
  Τηλ.: 2531350912
  e-mail:
  sy_anamathra@1209.syzefxis.gov.
  gr
  ΚΟΙΝ : Δ ΔΣΥ
  ΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας και
  Θράκης
  Φ.430/8/3422
  Σ.1121
  Κομοτηνή, 08 Φεβ 23
  Συνημμένα: –
  ΘΕΜΑ : Προσέλκυση – Επιλογή – Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού
  (Συστήματα-Τρόποι Επιλογής)
  ΣΧΕΤ : α. Άρθρο 10 Ν.3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες
  διατάξεις»(Α΄302)
  β. Φ.429.1/47/354987/Σ.2252/9 Δεκ 13/ΚΥΑ Υπουργών Εξωτερικών,
  Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης &
  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του
  Πολίτη (Β΄3176)
 5. Χειριστής θέματος: Λγός (ΝΟΜ) Ειρήνη Καραγιαννίδου, Εισηγητής 2ου
  τμήματος, τηλ.: 2531350922.
  Ακριβές αντίγραφο
  Σχης (ΝΟΜ) Γεώργιος Παχούμης
  Διευθυντής
  Λγός (ΝΟΜ) Ειρήνη Καραγιαννίδου
  Εισηγητής 2ου Τμήματος
  -2-